Persoonsgebonden budget en het coronavirus

Niet geleverde PGB-zorg bijhouden in formulier

Deze heftige coronacrisis vraagt om bijzondere maatregelen. Zo kan je jouw zorgverleners door blijven betalen, ook al leveren zij door corona geen zorg. Deze zorg moet je vanaf 8 mei bijhouden in een speciaal formulier.

Het gaat om gedeclareerde, niet-geleverde zorg van jouw zorgverleners van 1 maart tot in elk geval 1 juni 2020. Stuur het ingevulde formulier uiterlijk 1 juli 2020 via het contactformulier naar ons op. Je  kan het formulier dan als bijlage meesturen. 

Zo werkt het:

 • Je kan declaraties van niet-geleverde zorg opsturen als gewone declaraties. Je moet daarbij wel bijhouden welke zorg niet geleverd, maar wél betaald is. De formele zorgverlener moet duidelijk op de factuur zetten dat het om niet-geleverde zorg gaat. Op de declaratie van de informele zorgverlener hoef je dit niet te vermelden.
 • Het gaat om gedeclareerde, niet-geleverde zorg van 1 maart tot 1 juni 2020. Als deze maatregel langer gaat duren, zetten we dat op deze webpagina.
 • Geef in het formulier het aantal uren en minuten niet geleverde zorg per zorgverlener op (zie het schema in het formulier).
 • Vul ook de niet-geleverde uren zorg in op basis van maandbetalingen.
 • Als je verwacht dat door het declareren van niet- en wel-geleverde zorg jouw budget binnenkort ‘op’ is, neem dan contact met ons op. Zo voorkomen we dat we niet kunnen uitbetalen, omdatjouw budget ‘verbruikt’ is.
 • Stuur het ingevulde registratieformulier voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020 stuurt u uiterlijk 1 juli 2020 op. Dan kan het contactformulier.  
 • Dit formulier geldt niet voor een zieke zorgverlener waar jeeen arbeidsovereenkomst mee hebt. Daarvoor kan je gebruikmaken van de regeling loondoorbetaling bij ziekte via de Sociale Verzekeringsbank.
 • Verleent jouw zorgverlener geen zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt, maar zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), Wmo en/of Jeugdwet? Gebruik dan dit andere formulier.
 • Verleent jouw zorgverlener zorg vanuit de Zvw én Wlz, Wmo en/of Jeugdwet? Splits dan de declaratie en gebruik dan 2 formulieren per zorgverlener.

Bij verlenging na 1 juni: formulier aanvullen

Als de regeling na 1 juni wordt verlengd, kan je hetzelfde formulier aanvullen en aan het einde van de periode weer insturen.

Let op! Hou je de niet-geleverde zorg niet bij of wordt het overzicht na de crisis niet aangeleverd? Dan gaan wij ervan uit dat alle gedeclareerde zorg geleverd is. Blijkt op een later moment dat gedeclareerde zorg niet geleverd is, dan kan dit consequenties hebben voor de hoogte van het persoonsgebonden budget. Het is daarom belangrijk dat je:

 • de uren gedeclareerde, niet-geleverde zorg per zorgverlener goed bijhoudt in de registratieformulieren.
 • de registratieformulieren goed bewaart, óók nadat de gegevens met ons zijn gedeeld. De formulieren kunnen later nog een keer opgevraagd worden.

PGB en Corona

Als ik besmet zou raken met het virus kan dat grote gevolgen hebben voor mijn gezondheid. Kan ik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) krijgen voor mij en mijn zorgverleners?

Als jij of jouw zorgverleners volgens de regels van het RIVM beschermde materialen nodig hebben, kan je die aanvragen. Neem hiervoor contact op met de regiocoördinator. Kijk voor een overzicht van alle coördinatoren op de website van GGD GHOR.

Als ik niet-geleverde zorg moet doorbetalen en ik ga betalen voor vervangende zorg, dan kom ik in de problemen met mijn budget. Wat moet ik doen als ik denk dat ik niet uit kom met mijn budget en mijn budget ga overschrijden?

Stel: je hebt jouw zorgverlener doorbetaald voor niet-geleverde zorg tijdens de coronacrisis. En je gaat betalen voor vervangende zorg. Dan kan het zijn dat jouw budget eerder opraakt. Verwacht je dat dit gaat gebeuren? Neem dan contact met ons op. 


Het is wel belangrijk dat je zelf bijhoudt welke zorg er wel en welke zorg er niet geleverd is. Gebruik hiervoor het registratieformulier. Het kan dat wij deze informatie op een bepaald moment bij u opvragen.

Hoeveel uur mag ik mijn zorgverleners doorbetalen?

Je betaalt jouw zorgverlener door voor de uren die jouw zorgverlener normaal gesproken bij je zou werken. Dit noemen we de ‘verwachte zorg’. • Heb je vaste uren afgesproken? Dan betaal je de vaste uren door. 

 • Heb je geen vaste uren afgesproken? Dan betaal je het aantal uur dat jouw zorgverlener de laatste 3 maanden gemiddeld per maand heeft gewerkt. Dit bereken je door de gewerkte uren in januari, februari en maart bij elkaar op te tellen en te delen door 3. 


Deze uren moeten wel passen bij de uren die jouw zorgverlener normaal gesproken werkt. Heeft jouw zorgverlener bijvoorbeeld vanwege speciale omstandigheden, zoals ziekte van andere zorgverleners, veel meer gewerkt dan normaal? Bereken dan het gemiddeld aantal uur op basis van de afgelopen 6 tot 12 maanden.

Ik heb vervangende zorg gekregen, wordt deze zorg wel betaald?

Ja, de vervangende zorg wordt betaald en het geld wordt niet teruggevraagd. Laat wel direct aan ons weten welke vervangende zorg je hebt gekregen, als je dat nog niet heeft gedaan.

Ik wil vanwege het coronavirus zo min mogelijk mensen in huis. Mag ik mijn zorgverlener - die hierdoor niet kan komen werken - toch doorbetalen?

Ja, dit mag. Bespreek eerst met jouw zorgverlener of dit nodig is. Heeft jouw zorgverlener vervangend werk gevonden, dan is doorbetaling niet nodig. Als er geen oplossing is, kan je jouw zorgverleners die door het coronavirus nu geen zorg kunnen leveren, toch doorbetalen. Zo voorkomen we dat zorgverleners tijdens de coronacrisis financiële problemen krijgen.


De voorwaarde hierbij is dat je zelf bijhoudt welke zorg niet is geleverd, maar wel betaald is. Ook de zorgverlener moet dit aangeven op de declaratie of factuur.


Gebruik hiervoor het registratieformulier.

Is er een formulier om niet-geleverde zorg op bij te houden?

Ja, voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) is dat een formulier in Excel: het registratieformulier niet-geleverde zorg Zvw pgb in verband met Corona.

Mag ik al mijn zorgverleners die door het coronavirus niet kunnen werken toch doorbetalen, ook de zelfstandigen en de zorginstellingen?

Ja, dit geldt voor alle zorgverleners. Jouw zorgverlener mag de geplande zorg blijven declareren, ook als hij of zij deze nu niet kan leveren. Dit geldt voor alle soorten zorgovereenkomsten.


Je mag de niet-geleverde zorg doorbetalen onder de volgende voorwaarden: • De zorg kan niet op een andere manier geleverd worden. Voorbeeld: begeleiding in groepsverband kan niet tijdelijk te leveren als individuele begeleiding op afstand via telefoon of skype.

 • Je hebt een budget vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw ).


De voorwaarde hierbij is dat je zelf bijhoudt welke zorg niet is geleverd, maar wel betaald is. Als de zorgverlener facturen stuurt, moet dit aangegeven worden op de declaratie/factuur. Gebruik hiervoor het registratieformulier

 

Let op! Kan jouw zorgverlener volgens de RIVM-regels wel komen werken maar zegt hij of zij zelf af, dan mag je niet doorbetalen.

Mag mijn zorgverlener extra uren werken?

Als je een verzwaarde zorgvraag hebt, moet je eerst een herindicatie aan te vragen bij een wijkverpleegkundige. Neem hiervoor contact met ons op. Verzekeraars en indicatiestellers hebben afspraken gemaakt over de manier waarop deze indicaties worden gesteld. Zie hiervoor de richtlijnen voor indicatiestelling tijdens de coronacrisis, opgesteld door V&VN.

Mijn zorgverlener is ziek, wat moet ik nu doen?

Het kabinet vraagt alle zorgverleners om zorg te verlenen. Controleer de regels van het RIVM of jouw zorgverlener bij jou kan komen werken.


Kan je zorgverlener volgens de regels van het RIVM niet werken? En heb je een arbeidsovereenkomst met jouw zorgverlener? Dan kanje jouw zorgverlener ziek melden via de bekende route. Jouw zorgverlener wordt tijdens de ziekteperiode minstens 6 weken doorbetaald en je krijgt een ziekengeldvergoeding.


Je moet zelf vervangende zorg regelen. Als dit niet lukt, neem dan contact met ons op. 

Mijn zorgverlener kan door het coronavirus niet komen werken. Wat kan ik doen?

De zorg moet door blijven gaan. Probeer eerst je mantelzorgnetwerk in te schakelen. Je kan ook een vervangende zorgverlener inzetten. Neem direct contact met ons op als je door het coronavirus zonder zorgverlener komt te zitten. We zoeken dan samen met jou naar een oplossing. 

Moet ik de facturen voor niet-geleverde zorg op een andere manier aanbieden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB)?

Nee, je kan de facturen en urenbriefjes gewoon indienen zoals je dit gewend bent. Je declareert de niet-gewerkte uren als gewerkte uren. Het is wel belangrijk dat je zelf bijhoudt welke zorg er wel en welke zorg er niet geleverd is. Gebruik hiervoor het registratieformulier. Het kan dat wij deze informatie op een bepaald moment bij u opvragen.