Tarieven bij zorgaanbieders zonder contract

Er zijn verschillende soorten tarieven waarmee je te maken kan krijgen als je naar een zorgverlener zonder contract gaat. 

  • Gemiddeld gecontracteerd tarief 
    het gemiddelde van de tarieven die wij voor een behandeling hebben afgesproken met gecontracteerde zorgverleners
  • Wmg-tarief
    het tarief dat de overheid vaststelt op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)
  • Marktconform tarief 
    het tarief dat in de Nederlandse marktomstandigheden redelijk is voor een bepaalde behandeling. (Besluit zorgverzekering artikel 2.2)

We leggen ze hieronder uit.

(Gemiddeld) gecontracteerd tarief

We hebben voor elke behandeling een tarief afgesproken met onze gecontracteerde zorgverleners. Als je een bepaalde behandeling nodig hebt, dan mag je zorgverlener het gecontracteerd tarief rekenen. Dit tarief kan per zorgverlener verschillen. Een behandeling kan bij de ene zorgverlener dus duurder zijn dan bij een andere. Het gemiddelde van alle afgesproken tarieven voor een behandeling noemen we het gemiddeld gecontracteerd tarief.

Heb je Gewoon ZEKUR Zorg Basis en ga je naar een zorgverlener zonder contract, dan krijg je voor verzekerde zorg maximaal 80% van dit gemiddeld gecontracteerd tarief vergoed. Als je wilt weten wat de maximale vergoedingen zijn, kijk dan in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners basisverzekering.

Heb je Gewoon ZEKUR Zorg Plus en ga je voor geestelijke gezondheidszorg of verpleging en verzorging naar een zorgverlener zonder contract, dan krijg je voor deze 2 verzekerde zorgsoorten maximaal 90% van het gemiddeld gecontracteerd tarief vergoed. 

Wil je naar een zorgverlener zonder contract? Maar ga je niet omdat je het bedrag dat je zelf moet betalen te hoog vindt? Met andere woorden ervaar je hinder (een hinderpaal) om naar een zorgverlener zonder contract te gaan? Dan kan je een beroep doen op de hardheidsclausule voor niet-gecontracteerde zorg en een aanvraag doen voor een hogere vergoeding. Dit kan via ons online klachtenformulier. Geef aan waarom het bedrag dat je zelf moet betalen je tegenhoudt om naar deze niet-gecontracteerde zorgverlener te gaan. Geef ook aan waarom je voor deze zorgverlener kiest. We doen ons best je binnen 14 dagen te vertellen of je een hogere vergoeding ontvangt.  

Wmg-tarief

De overheid stelt voor bepaalde zorg tarieven vast op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Dit zijn ‘Wmg-tarieven'. Je vindt deze tarieven op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Marktconform tarief

Als er geen wettelijk tarief is, dan vergoeden we maximaal het marktconforme tarief. Dit tarief is het tarief dat in de Nederlandse marktomstandigheden redelijk is voor een bepaalde behandeling. Om het tarief vast te stellen, kijken we naar welke bedragen zorgverleners in rekening brengen voor dezelfde behandeling. Het tarief dat we met onze gecontracteerde zorgverleners hebben afgesproken, is in lijn met de in Nederland geldende redelijke marktprijs. Als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, dan heb je recht op een vergoeding van de kosten voor verzekerde zorg tot maximaal dit marktconforme tarief. Soms rekent een zorgverlener meer dan het marktconform tarief. In dat geval vergoeden wij niet het hele bedrag.

Meer weten over marktconform tarief

Neem contact op met onze afdeling Zorgadvies en Bemiddeling als je wilt weten wat het marktconforme tarief is voor de behandeling die je nodig hebt. 

Verzoek om herbeoordeling

Het marktconforme tarief is zorgvuldig vastgesteld. Dit tarief is een richtprijs. Ben je het niet eens met de hoogte van het marktconforme tarief, dan kan je een verzoek om herbeoordeling van de maximale vergoeding indienen bij onze afdeling Klachtenmanagement. Vul hiervoor het online klachtenformulier in.